906411 Round tube elbow bend 90*

Type number: 906411

Elbow bend 90

Round tube elbow bend 90* White